اروپا CE دارنده گواهینامه

گــــروه تولـــیدی و صنعتـــی تضمین تک پــس از بکــارگیــــری نیــــروهــای متعــهد و متخصـــص و در راسـتـای افــــزایش صـــادرات به کــــشورهای اروپـــایـی اقـــــدام به دریــــافــت گــواهـیـنــــامه ســی ئــی نمــــــوده اســـت تا ایــن اتفـاق مهر تائـیـــدی بــر کیـــفیــت بــرتـــر مـحـصـــولات این مجموعه باشد

مشاهده محصولات

دارنده گواهینامه ایزو 9001

شیــــرآلات استاندارد تضمیـــن تــک در جــهــــت افـــزایـــش سطـــــح مدیـــریتــی مجمـــوعه و در راستـــــای ارائه خـدمـــات بهتـــــر به خریــــداران محتـــرم اقـدام به دریــافت گـــواهینامه ایزو 9001 از ســـال 1391 نمـــوده اســت امیــد است با این اتفــاق میمون بتوانیم خدماتی شایسته خریداران محترم ارائه دهیم

مشاهده محصولات

دارنده استاندارد ایران

تضـمیـــن تک پــــس از چـنـــــد دهـــه تــــــلاش توانـسته محـصـــولاتی تـــولید نماید که تمـــامی قطــعـــات استـفــــاده شــــده در آن مطابــــق با استــــانـدارد ملـــی ایـــران است . محصولات این شرکت پس از آزمـونهای تخصصـی و تست کنتـرل کیفیت بصــــورت کــــامـلا استاندارد عـرضه شده است

مشاهده محصولات
دارنده تندیس کیفیت برتر در کشورهای اسلامی
رعــايـت اصـل مشـتــــری مــداری و جلـب رضايت ، تكـريم و تاميـن نيـازهاي مشتــريان هدف اصــلی و مــورد تاكــيد همــه اعـــضای خــانــواده تضمین تک بــوده و هـــرگـــز از آن عــدول نخــواهد كرد و در هر شرایطی حق را به مشتريان خود خواهد داد
درباه تضمین تک


ایران امروز در سایه سار توسعه ای شگرف و پایدار , با طرحی سازنده و شاهکار , پیش به سوی فردایی است پر زیبا و ماندگار
شـرکت تولیدی تـضـمـیـن تـــک در راستــای خدمت رسانی 20 ساله خود به همـوطنـان این ســرزمین کهـــن تـوانسته اسـت .
گـامی در جهت ارتقــاء سطـح کیفـی و کمـی محصـولات خود بـرداشته و بـر جـذابیت و کیفیت و همچنین تنـوع محصـولات خود
بیفزاید
این شـرکت با داشتن نشــان ملی استـانداردایران و گواهینامه ایزو و استاندارد سی ئی توانسته است گام را فـــراتر از سلیقه
و نیـاز مشتــری نهد و با تـلاش و تمرکــز بیش از پیش خود اطـمینـان خــــاطر محصــولات خود را در مقـــابل استقبـال مشتـریان
تضمیـن نماید.
همیشه ارزشمندترین چیزها , بهترین بهـا را می پـردازند و مــا بـرای بهاء بهتـــرین تضمین را ارائه کرده ایم و در این اندیشه ایم
که تلاش ما همچون نـگینـی از بهتــرین یـادگارها , با عــالی ترین کـیفـیـت در خانه های شما بدرخشد


تلفن :33282931-021
تلفن :33282932-021
Email:info@tazmintak.com

برخی از دلایل انتخاب تضمین تک